Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Z dniem 26 kwietnia br powracają do szkół zajęcia praktyczne dla wszystkich semestrów szkół policealnych. Zapraszamy więc słuchaczy kierunku technik masażysta do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

Drodzy słuchacze,
zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 19 kwietnia przywrócono możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów, którzy w czerwcu br. przystąpią do egzaminu zawodowego. Oznacza to, że semestry czwarte technika masażysty będą mogły wrócić do zajęć stacjonarnych w ramach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe semestry muszą nadal kontynuować nauczanie zdalne w przyjętej dotychczas formie. Harmonogram zajęć obowiązujący od 19 kwietnia umieszczony jest w zakładce Plany zajęć.

W związku z nowymi obostrzeniami epidemiologicznymi ograniczamy realizację kształcenia praktycznego w szkole na kierunku technik masażysta. W okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia praktyczne tak jak teoretyczne będą realizowane w formie zdalnej. Szczegóły nowej organizacji zajęć zostały wysłane na e-maile grupowe poszczególnych semestrów.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, wprowadzonymi przez MEN, przedłużono do 18 kwietnia tryb zdalny zajęć edukacyjnych w szkołach. Dotyczy on również zajęć praktycznych. W związku z powyższym wszystkie zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie webinariów na platformie livewebinar.com.

Szanowni Słuchacze,

zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN związanymi z organizacją nauki w czasie kolejnego okresu czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych informujemy, że kształcenie w szkołach policealnych pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie, w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, a zajęcia teoretyczne mają formę webinariów na platformie livewebinar.com. Ten sposób prowadzenia zajęć ma być utrzymany do 11 kwietnia br z wyłączeniem przerwy świątecznej, która obowiązuje od 1.04.2021r do 6.04.2021r.
Biorąc powyższe pod uwagę w najbliższych tygodniach obowiązuje dotychczasowy plan zajęć dla wszystkich semestrów na kierunku technik masażysta. W przypadku wprowadzenia przez MEN zmian w tym okresie będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych