Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

 Program nauczania w zawodzie technik masażysta w Policealnej Szkole Medycznej w Łodzi zawiera aż 500 godzin zajęć praktycznych w zakresie:

 • masażu w medycynie;
 • masażu w sporcie;
 • masażu w kosmetyce i profilaktyce;
 • masażu leczniczego.

Poza praktyczną nauką zawodu program przewiduje zajęcia teoretyczne:

 • anatomia z fizjologią;
 • zarys fizjoterapii;
 • teoretyczne podstawy masażu;
 • język migowy;
 • język angielski;
 • zagadnienia kliniczne w masażu;
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 Nauka na kierunku technik masażysta odbywa się w trybie stacjonarnym i wieczorowym/weekendowym.
 

 Szczegółowy plan nauczania w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:

  Liczba godzin tygodniowo w poszczególnych semestrach  Suma godzin 
w okresie nauczania
  I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 1,5       24
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym       
 Lp. Zajęcia edukacyjne I semestr II semestr  III semestr   IV semestr  
 1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia         1,5  24
 2 Język angielski      1,5    24
 3 Propedeutyka zdrowia    1,5      24
 4 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii   1,5      24
 5 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia  1,5        24
 6 Język migowy     1,5      24
 7 Technologie informatyczne        2  32
 8 Teoretyczne podstawy masażu  1,5 1,5   1,5    72
 9 Anatomia z fizjologią  2  2      64
 10 Zarys fizjoterapii 1,5 1,5     48
11 Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu   1,5 1 1,5  64

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym        
 Lp.  Zajęcia edukacyjne  I semestr  II semestr III semestr  IV semestr  Łącznie 
 1 Pracownia masażu medycznego 4 4 6 6  320
 2 Anatomia topograficzna  2 2      64
 3 Pracownia masażu sportowego     3    48
 4 Pracownia masażu prozdrowotnego        4  64
  Praktyki zawodowe     210 210