Program Nauki

 • tryb dzienny oraz weekendowy
 • 2-letni cykl kształcenia
 • wiele godzin zajęć praktycznych
 • najlepszym gwarantujemy praktyki w uzdrowisku
 • dysponujemy własnym Spa, w którym Słuchacze odbywają zajęcia
 • możliwość zrobienia dodatkowych specjalizacji: trener personalny oraz zarządzanie ośrodkami Spa

Program nauczania w zawodzie technik masażysta zawiera aż 800 godzin zajęć praktycznych w zakresie:

 • masażu w medycynie
 • masażu w sporcie
 • masażu w kosmetyce i profilaktyce
 • masażu leczniczego

Poza praktyczną nauką zawodu program przewiduje zajęcia teoretyczne:

 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • teoretyczne podstawy masażu
 • język migowy
 • język angielski
 • zagadnienia kliniczne w masażu
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 Nauka na kierunku technik masażysta odbywa się w systemie dziennym i weekendowym.
 

 Szczegółowy plan nauczania dla naboru wrześniowego w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

  Liczba godzin tygodniowo w poszczególnych semestrach  Suma godzin 
w okresie nauczania
  I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym       
 Lp. Zajęcia edukacyjne I semestr II semestr  III semestr   IV semestr  
 1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia       2  64
 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  2        32
 3 Język angielski     2  2  64
 4 Propedeutyka zdrowia  2  2      64
 5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii    2      32
 6 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia   2        32
 7 Język migowy     2  2    64
 8 Technologie informatyczne        2  32
 9  Teoretyczne podstawy masażu  2  2  2    96
 10  Anatomia z fizjologią  4  3      112
11 Zarys fizjoterapii  2  2  2  2  128
12 Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu    2  1  2  80

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym        
 Lp.  Zajęcia edukacyjne  I semestr  II semestr III semestr  IV semestr  Łącznie 
 1 Pracownia masażu  9  8  5  6  448
 2  Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym  2 2      64
 3  Masaż w sporcie      4    64
 4  Masaż w kosmetyce i profilaktyce        4  64
 5 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego     5  5  160