Egzamin Zawodowy

Po dwuletniej nauce w naszej szkole słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji MED.10 – świadczenie usług w zakresie masażu. Egzamin przebiega dwuetapowo:

  • część pisemna w formie testu, obejmująca treści teoretyczne – na rozwiązanie tej części zdający ma 60 minut, oraz
  • część praktyczna polegająca na wykonaniu masażu techniką zgodną z zaleceniami podanymi w zadaniu egzaminacyjnym – czas wykonania zadania 120 minut

Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym – z części pisemnej należy uzyskać 50% a z części praktycznej 75%.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem dyplomu technika masażysty wraz z suplementami w języku polskim i angielskim.